Oferty pracy i staży

INFORMACJA

DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stellantis Gliwice
Stellantis Gliwice Oddział I w Tychach
Stellantis Gliwice Oddział II w Tychach

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stellantis Gliwice sp. z o.o., jako pracodawca.

Kontakt w sprawie  ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych przez administratora pod adresem: ochrona.danych.gliwice@stellantis.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Stellantis Gliwice sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1, 2 i 5, art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami podanych przez Państwa danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są w szczególności organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Udostępniamy dane osobowe kandydatów w poniżej wymienionych celach, następującym odbiorcom:

Dane

Cel

Odbiorca

imię (imiona) i nazwisko;

data urodzenia;

dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

wykształcenie;

kwalifikacje zawodowe;

przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

inne dane przekazane przez kandydata z własnej inicjatywy

przeprowadzenie procesu rekrutacji;

prowadzenie procesu rekrutacji w przyszłości na inne stanowiska (o ile kandydat wyraził taką zgodę)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane mogą być przetwarzane przez 24 miesiące kalendarzowe po zakończeniu procesu obecnej rekrutacji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych może nastąpić z Państwa inicjatywy, jest dobrowolne i objęte odrębną zgodą. Zakres tych danych osobowych wynika z dokumentów i informacji przekazanych przez Państwa w trakcie rekrutacji.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane osobowe dotyczą, mają Państwo następujące prawa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa: 

 • prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania 
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 
 • prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, które opiera się na art. 6 (1) e) lub f) RODO lub gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO) 

Informujemy, iż skorzystanie przez Państwa z w/w praw jest ograniczone określonymi wymogami prawnymi, które mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (patrz w szczególności art. 12 - 14 RODO).  

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt listowny na adres: Stellantis Gliwice Sp. z o.o., ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych.gliwice@stellantis.com.

Jako administrator możemy zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/

Nasze dane kontaktowe:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Adama Opla 1, 44-121 Gliwice, telefon: +48 32 270 90 00, Członkowie Zarządu:  Andrzej Korpak, Michał Jankowiak.

 

INFORMATION
FOR CANDIDATES FOR EMPLOYMENT OF PERSONAL DATA PROCESSING

Administrator

The administrator of your data processed in the framework of the recruitment process is Stellantis Gliwice sp. z.o.o. asthe employer.

Contact for data protection

You may contact us in terms of data protection at: ochrona.danych.gliwice@stellantis.com.

Purpose and basis of processing

Your personal data in the areas covered by labor law will be processed for the purposes of the current recruitment procedure (Art. 6 sec. 1 (b) of GDPR) and other data, including contact data, subject to consent (Art. 6 sec. 1 (a) of GDPR) which can be revoked at any time.

Stellantis Gliwice sp. z o.o. will process your personal data also in the future recruitments, if you provide us with the separate consent (art. 6 sec. 1 (1) of GDPR) which can be revoked at any time.

Where documents contain the data referred to in 9 sec. 1 of GDPR, we will require your consent to their processing (Art. 9 sec. 2 (a) of GDPR), which can be revoked at any time.

Labor legislation: Article 221 § 1, 2 and 5, Art. 221a and 221b of the Labor Code.

Personal data recipients

The recipients of the data you provide for the purpose of carrying out the legal obligations imposed on the Administrator are, in particular, state authorities and other bodies authorized under the law and entities entrusted with the processing of the personal data of the candidate.

The following recipients will be able to access the candidate's personal information for the following purposes:

Data

Objective

Customer

forenames and surname;

date of birth;

contact details indicated by the candidate;

education;

professional qualifications;

previous employment;

other data provided by the candidate on his/her own initiative

proceed the recruitment process;

the future recruitment process (under the separate consent by the candidate)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Your personal data may also be shared with other entities that are entitled to receive it under the law.

Data retention period

Your data collected during the current recruitment process will be retained until the recruitment process is completed and for a further 12 calendar months.

In the event of your consent to the processing of personal data for the purposes of future recruitment, your data may be processed for 24 calendar months after the completion of the current recruitment process.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal information in the manner indicated in Article 221 of the Labor Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Your other data may be provided on your own initiative, on a voluntary basis and subject to a separate consent. The scope of these personal data is based on the documents and information provided by you during the recruitment process.

Rights

As a data subject, you have the following rights: 

 • the right to have access to the content of its data (15 GDPR) and information on how to process them
 • the right to rectification (16 GDPR)
 • the right to be removed (the "right to be forgotten") (17 GDPR)
 • the right to restrict processing (18 GDPR)
 • the right to data transfer (20 GDPR)
 • the right to object to the processing of personal data relating to the user, which is based on Article 6 (1) (e) or (f) GDPR or where personal data are processed for the purposes of direct marketing (Article 21 GDPR)

We inform you that exercise of these rights is limited by certain legal requirements that we can only perform if certain conditions are met (see in particular Article 12 - 14 GDPR).  

If you wish to exercise the above rights please contact us by letter at: Stellantis Gliwice Sp. z o.o., ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice or by email to: ochrona.danych.gliwice@stellantis.com.

As an administrator, we can update your personal information at any time (e.g. if you change your address).

In order to exercise the right to submit a complaint (Article 77 of the GDPR), please contact the President of the Personal Data Protection Office at Stawki 2 st., 00-193 Warsaw. For more information, see the Authority's website: https://uodo.gov.pl/.

Our contact details:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Adma Opla 1, 44-121 Gliwice, telephone: +48 32 270 90 00, Executive Board Members:  Andrzej Korpak, Michał Jankowiak.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach jako pracodawca.

Kontakt w sprawie  ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych przez administratora pod adresem: ochrona.danych.tychy1@stellantis.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1, 2 i 5, art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami podanych przez Państwa danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są w szczególności organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Udostępniamy dane osobowe kandydatów w poniżej wymienionych celach, następującym odbiorcom:

Dane

Cel

Odbiorca

imię (imiona) i nazwisko;

data urodzenia;

dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

wykształcenie;

kwalifikacje zawodowe;

przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

inne dane przekazane przez kandydata z własnej inicjatywy

przeprowadzenie procesu rekrutacji;

prowadzenie procesu rekrutacji w przyszłości na inne stanowiska (o ile kandydat wyraził taką zgodę)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane mogą być przetwarzane przez 24 miesiące kalendarzowe po zakończeniu procesu obecnej rekrutacji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych może nastąpić z Państwa inicjatywy, jest dobrowolne i objęte odrębną zgodą. Zakres tych danych osobowych wynika z dokumentów i informacji przekazanych przez Państwa w trakcie rekrutacji.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane osobowe dotyczą, mają Państwo następujące prawa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa: 

 • prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania 
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 
 • prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, które opiera się na art. 6 (1) e) lub f) RODO lub gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO) 

Informujemy, iż skorzystanie przez Państwa z w/w praw jest ograniczone określonymi wymogami prawnymi, które mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (patrz w szczególności art. 12 - 14 RODO).  

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt listowny na adres: Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach., ul. Towarowa 50, 43 – 100 Tychy lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych.tychy1@stellantis.com.

Jako administrator możemy zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/

Nasze dane kontaktowe:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Tychy, telefon: +48 32 219 97 00 , Dyrektor Zakładu: Janusz Puzoń.

 

INFORMATION
FOR CANDIDATES FOR EMPLOYMENT OF PERSONAL DATA PROCESSING

Administrator

The administrator of your data processed in the framework of the recruitment process is Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach as the employer.

Contact for data protection

You may contact us in terms of data protection at: ochrona.danych.tychy1@stellantis.com.

Purpose and basis of processing

Your personal data in the areas covered by labor law will be processed for the purposes of the current recruitment procedure (Art. 6 sec. 1 (b) of GDPR) and other data, including contact data, subject to consent (Art. 6 sec. 1 (a) of GDPR) which can be revoked at any time.

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach will process your personal data also in the future recruitments, if you provide us with the separate consent (art. 6 sec. 1 (1) of GDPR) which can be revoked at any time.

Where documents contain the data referred to in 9 sec. 1 of GDPR, we will require your consent to their processing (Art. 9 sec. 2 (a) of GDPR), which can be revoked at any time.

Labor legislation: Article 221 § 1, 2 and 5, Art. 221a and 221b of the Labor Code.

Personal data recipients

The recipients of the data you provide for the purpose of carrying out the legal obligations imposed on the Administrator are, in particular, state authorities and other bodies authorized under the law and entities entrusted with the processing of the personal data of the candidate.

The following recipients will be able to access the candidate's personal information for the following purposes:

Data

Objective

Customer

forenames and surname;

date of birth;

contact details indicated by the candidate;

education;

professional qualifications;

previous employment;

other data provided by the candidate on his/her own initiative

proceed the recruitment process;

the future recruitment process (under the separate consent by the candidate)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Your personal data may also be shared with other entities that are entitled to receive it under the law.

Data retention period

Your data collected during the current recruitment process will be retained until the recruitment process is completed and for a further 12 calendar months.

In the event of your consent to the processing of personal data for the purposes of future recruitment, your data may be processed for 24 calendar months after the completion of the current recruitment process.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal information in the manner indicated in Article 221 of the Labor Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Your other data may be provided on your own initiative, on a voluntary basis and subject to a separate consent. The scope of these personal data is based on the documents and information provided by you during the recruitment process.

Rights

As a data subject, you have the following rights: 

 • the right to have access to the content of its data (15 GDPR) and information on how to process them
 • the right to rectification (16 GDPR)
 • the right to be removed (the "right to be forgotten") (17 GDPR)
 • the right to restrict processing (18 GDPR)
 • the right to data transfer (20 GDPR)
 • the right to object to the processing of personal data relating to the user, which is based on Article 6 (1) (e) or (f) GDPR or where personal data are processed for the purposes of direct marketing (Article 21 GDPR)

We inform you that exercise of these rights is limited by certain legal requirements that we can only perform if certain conditions are met (see in particular Article 12 - 14 GDPR).  

If you wish to exercise the above rights please contact us by letter at: Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Gliwice or by email to: ochrona.danych.tychy1@stellantis.com.

As an administrator, we can update your personal information at any time (e.g. if you change your address).

In order to exercise the right to submit a complaint (Article 77 of the GDPR), please contact the President of the Personal Data Protection Office at Stawki 2 st., 00-193 Warsaw. For more information, see the Authority's website: https://uodo.gov.pl/.

Our contact details:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział I Zakład Silników w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Gliwice, telephone: +48 219 97 00, Plant Director: Janusz Puzoń.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział II People Services w Tychach jako pracodawca.

Kontakt w sprawie  ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych przez administratora pod adresem: ochrona.danych.tychy2@stellantis.com,

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział II w Tychach (People Services) będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1, 2 i 5, art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami podanych przez Państwa danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są w szczególności organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Udostępniamy dane osobowe kandydatów w poniżej wymienionych celach, następującym odbiorcom:

Dane

Cel

Odbiorca

imię (imiona) i nazwisko;

data urodzenia;

dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

wykształcenie;

kwalifikacje zawodowe;

przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

inne dane przekazane przez kandydata z własnej inicjatywy

przeprowadzenie procesu rekrutacji;

prowadzenie procesu rekrutacji w przyszłości na inne stanowiska (o ile kandydat wyraził taką zgodę)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane mogą być przetwarzane przez 24 miesiące kalendarzowe po zakończeniu procesu obecnej rekrutacji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych może nastąpić z Państwa inicjatywy, jest dobrowolne i objęte odrębną zgodą. Zakres tych danych osobowych wynika z dokumentów i informacji przekazanych przez Państwa w trakcie rekrutacji.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane osobowe dotyczą, mają Państwo następujące prawa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa: 

 • prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania 
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 
 • prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, które opiera się na art. 6 (1) e) lub f) RODO lub gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO) 

Informujemy, iż skorzystanie przez Państwa z w/w praw jest ograniczone określonymi wymogami prawnymi, które mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (patrz w szczególności art. 12 - 14 RODO).  

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt listowny na adres: Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział II w Tychach., ul. Towarowa 50, 43 – 100 Tychy lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych.tychy2@stellantis.com,.

Jako administrator możemy zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/

Nasze dane kontaktowe:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział II w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Tychy, ochrona.danych.tychy2@stellantis.com, Dyrektor Zakładu: Jakub Banaś.

 

INFORMATION
F
OR CANDIDATES FOR EMPLOYMENT OF PERSONAL DATA PROCESSING

Administrator

The administrator of your data processed in the framework of the recruitment process is Stellantis Gliwice sp. z o.o., Branch II in Tychach (People Services) as the employer.

Contact for data protection

You may contact us in terms of data protection at: ochrona.danych.tychy2@stellantis.com,.

Purpose and basis of processing

Your personal data in the areas covered by labor law will be processed for the purposes of the current recruitment procedure (Art. 6 sec. 1 (b) of GDPR) and other data, including contact data, subject to consent (Art. 6 sec. 1 (a) of GDPR) which can be revoked at any time.

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Oddział II w Tychach will process your personal data also in the future recruitments, if you provide us with the separate consent (art. 6 sec. 1 (1) of GDPR) which can be revoked at any time.

Where documents contain the data referred to in 9 sec. 1 of GDPR, we will require your consent to their processing (Art. 9 sec. 2 (a) of GDPR), which can be revoked at any time.

Labor legislation: Article 221 § 1, 2 and 5, Art. 221a and 221b of the Labor Code.

Personal data recipients

The recipients of the data you provide for the purpose of carrying out the legal obligations imposed on the Administrator are, in particular, state authorities and other bodies authorized under the law and entities entrusted with the processing of the personal data of the candidate.

The following recipients will be able to access the candidate's personal information for the following purposes:

Data

Objective

Customer

forenames and surname;

date of birth;

contact details indicated by the candidate;

education;

professional qualifications;

previous employment;

other data provided by the candidate on his/her own initiative

proceed the recruitment process;

the future recruitment process (under the separate consent by the candidate)

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Ruesselsheim am Main, Germany


Your personal data may also be shared with other entities that are entitled to receive it under the law.

Data retention period

Your data collected during the current recruitment process will be retained until the recruitment process is completed and for a further 12 calendar months.

In the event of your consent to the processing of personal data for the purposes of future recruitment, your data may be processed for 24 calendar months after the completion of the current recruitment process.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal information in the manner indicated in Article 221 of the Labor Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Your other data may be provided on your own initiative, on a voluntary basis and subject to a separate consent. The scope of these personal data is based on the documents and information provided by you during the recruitment process.

Rights

As a data subject, you have the following rights: 

 • the right to have access to the content of its data (15 GDPR) and information on how to process them
 • the right to rectification (16 GDPR)
 • the right to be removed (the "right to be forgotten") (17 GDPR)
 • the right to restrict processing (18 GDPR)
 • the right to data transfer (20 GDPR)
 • the right to object to the processing of personal data relating to the user, which is based on Article 6 (1) (e) or (f) GDPR or where personal data are processed for the purposes of direct marketing (Article 21 GDPR)

We inform you that exercise of these rights is limited by certain legal requirements that we can only perform if certain conditions are met (see in particular Article 12 - 14 GDPR).  

If you wish to exercise the above rights please contact us by letter at: Stellantis Gliwice sp. z o.o., Branch II w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Gliwice or by email to: ochrona.danych.tychy2@stellantis.com.

As an administrator, we can update your personal information at any time (e.g. if you change your address).

In order to exercise the right to submit a complaint (Article 77 of the GDPR), please contact the President of the Personal Data Protection Office at Stawki 2 st., 00-193 Warsaw. For more information, see the Authority's website: https://uodo.gov.pl/.

Our contact details:

Stellantis Gliwice sp. z o.o., Branch II at Tychy, Towarowa 50, 43-100 Gliwice, email address:  ochrona.danych.tychy2@stellantis.com, Director of PS Tychy: Jakub Banaś.

Skontaktuj się z nami:

rekrutacja@stellantis.com

Zachęcamy do aplikowania na studia podyplomowe

Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive
Dowiedz się więcej >